Skolchefernas prioriterade område

Fjärrundervisning

Svårigheter med lärarförsörjningen, långa avstånd, små enheter och få elever gör att utbyggnaden av fjärrundervisning och distansbaserat lärande är nödvändigt för att erbjuda alla elever i Region 10 likvärdiga förutsättningar till utbildning, utbildade lärare och ett likvärdigt utbud av val inom utbildningen. 

Målsättningar:

 • Öka andelen fjärrundervisning inom och mellan våra kommuner och bygga ut verksamheten så att den inkluderar fler elever och fler ämnen.
 • Genom ovanstående bibehålla och bredda utbudet av kurser/ämnen för eleverna inom Region 10.
 • Genom fjärrundervisning utöka och fördjupa samarbetet mellan kommunerna inom Region 10.

Kvalitetsarbete, underlag och analys

För att utveckla skolan i kommunerna och Region 10 är det av vikt med ett fungerande kvalitets- och utvecklingsarbete som bygger på evidens och som inbegriper såväl huvudmän som skolans personal. 

Målsättningar:

 • Genom samarbete och utbildning förbättra kvalitetsarbetet, framförallt avseende analys.
 • Genom samarbete och utbildning stärka kommunernas interna arbete med faktainsamling och dokumentation.

Lärarförsörjning och intresset för akademiska studier

En ödesfråga för skolan i våra kommuner är utbildade lärare och utbildad övrig skolpersonal inom exempelvis elevhälsa och vägledning. För våra kommuner är det också av vikt att vi får fler personer i kommunerna med högre utbildning och att vi uppmuntrar elever och invånare till högre studier.

Målsättningar

 • stärka kopplingarna mellan kommunerna och Lärarhögskolorna för att gemensamt arbeta för fler lärare i Region 10 och flexibla utbildningsformer.
 • Stärka kommunernas Lärcentra i arbetet med att erbjuda och informera om högre studier.

Gymnasieskolan

Möjligheterna för ungdomar från Region 10 att läsa ett brett utbud av utbildningar med utgångspunkt från hemorten eller inom rimligt avstånd är begränsat. Kostnaderna för gymnasieutbildning är också höga för många kommuner.

Målsättningar

 • Ett utbud av gymnasieutbildningar med utgångspunkt från elevernas hemort.
 • Minskade kostnader för gymnasieutbildning.

Skolstrukturfrågor

Många kommuner har sparkrav och er nödvändigheten i att anpassa skolstruktur, framför allt se över möjligheten att kunna driva små skolenheter vidare. Här behövs en mer strukturerad och faktabaserad dialog.

Målsättningar

 • Öka kunskapen om skollagens krav, lärarbristen, planeringsförutsättningarna och andra frågor som är viktiga aspekter för organisering av skola i kommunerna.
 • Lyfta frågor om kvalitet och likvärdiga förutsättningar för utbildning i kommunerna.

ArabicEnglishFrenchGermanSpanishSwedish