Region 10

Region 10 – Tio inlandskommuner i samverkan

Region 10 – Tio inlandskommuner inom Norr- och Västerbottens län i samverkan

Region 10 syftar till att stärka kommunernas roll och utveckling i såväl Norr- & Västerbotten som nationellt och internationellt. Syfte är också att stärka kommunernas attraktionskraft och tillväxt. Detta ger i sin tur ett ökat välstånd och förbättrande av livsmiljöer för boende och besökare i de verksamma i kommunerna.

 

 

 

 

region8_vilhelmina region8_storuman region8_sorsele region8_mala region8_norsjo region8_lycksele region8_asele region8_dorotea region8_arjeplog

 

Region 10 har gett följande resultat.

 • Region 10 som samverkansmodell startade 2012 och har hittills gett följande resultat:
 • Ökad förståelse för betydelsen av samverkan mellan de deltagande kommunerna och regionala och nationala aktörer.
 • Ökad kunskap om respektive kommuns kompetenser och den samlade kunskapen inom en mängd viktiga uppdragsområden.
 • Större lyhördhet för regionens problem, möjligheter och utmaningar hos myndigheter, departement och ansvariga i riksdag och regering.
 • En väl fungerande organisation och struktur för funktionell och strategisk samverkan med ett ökat gemensamt ansvar för regionens utveckling och gemensamma utmaningar.

 

Region8_webb_R8

region8_-5915_webb_R8

region8_R8

 

 

 

 

 

Region 10 avsiktsförklaring

Region 10 är överens om att fortsätta arbetet för att stärka kommunernas roll och utveckling i Västerbottens län och att bli en stark samverkanspart till Region Västerbotten, Landstinget och Länsstyrelsen, övriga myndigheter, på såväl lokal, som regional och nationell nivå.
Allt för få till stånd en kraftig tillväxt för samtliga deltagande kommuner.

 

Region 10:s utvecklingsarbete.

För att stärka Region 10:s arbete och fortsatta utveckling är alla överens om att
tillsammans utveckla följande områden:

 • Stärka och förbättra självbilden, attraktionskraften och värdskapet
 • Strategisk verksamhet, infrastuktur, kommunikation, JVG, IT, telefoni,
 • Funktionell samverkan i syfte att öka kvalitén och kostnadseffektiviteten, som ex ekonomi, tillväxt, skola,
  omsorg, teknik, marknadsföring, mm.
 • Internationellt samarbete.

Detta ska syfta till stärkt tillväxt i Region 10 och ökat välstånd för boende, besökande och verksamma i Region 10.

 

region8_R8_aselekommunregion 8_ungdomar_web_R8region 8_malakommun-8539_webb_R8

Region 10 bygger på ett öppet, ärligt och demokratiskt förhållningssätt.

Arbetet i Region 10 bygger på ett öppet, ärligt och demokratiskt förhållningssätt samt respekt och ansvarstagande.
Öppenhet ska råda gällande bland annat samarbete utanför Region 10,
När det gäller påverkansfrågor så måste man välja sida (yttranden, mm).
Samarbetet med annan part får inte vara på bekostnad av trovärdigheten
i Region 10.

 

Utifrån förutsättningarna i Region 10 har identifierats följande områden som initialt viktiga att arbeta med.

Uppdrag till socialcheferna inom Region 10

Bakgrund till socialchefernas uppdrag:

Utifrån förutsättningarna i region 10 har socialcheferna identifierat följande områden som initialt viktiga att arbeta med;

Neuropsykiatriskt team
Personalförsörjning
LSS boend
LSS handläggning
Effektivisering av hemtjänsten
Uppdraget:

Socialcheferna ska senast 2015-11-15 lämna förslag på:

Prioritering av punkterna 1-5 vad avser införandetid.
Bedömt behov av resurser redovisas.
Lämna förslag på tider då detta är möjligt att implementera
Mål/Nytta med uppdraget:

Förebyggande åtgärd där tidiga insatser kan ge effektivisering. Detta ska ske i samverkan mellan skola och socialtjänst.
Förbättra former för att bemanna nyckelpositioner inom socialtjänsten.
Utred möjlighet till ett eller flera LSS-boende inom Region 10.
Utred möjliget att tillgodose behovet av kvalificerad handledning av regionens LSS-handläggare.
Förbättra möjligheterna att följa upp och jämföra kostnader/kvalitet för hemtjänsten.
Ansvarig för Processen:

Värdkommunens socialchef

 

Skolchefernas uppdrag.

Bakgrund till uppdraget:
Utifrån förutsättningarna i Region 10 har skolcheferna identifierat följande områden som initialt viktiga att arbeta med;

Fjärrundervisning
Frivilliga skolformer
Funktionell samverkan
Lärlingsvux
Neuropsykiatriskt team
Uppdraget:
Skolcheferna ska senast 2015-11-15 lämna förslag på:

Prioritering av punkterna 1-5 vad avser införandetid.
Bedömt behov av resurser redovisas
Lämna förslag på tider då detta är möjligt att implementera.
Mål/Nytta med uppdraget:

Möjliggöra utbildning på distans
Möjliggöra fortsatt utbildning i frivilliga skolformer med ett brett utbud för att ”behålla” ungdomarna i regionen
Fortsatt utveckling av funktionell samverkan
Möjliggöra utbildning inom ramen för lärlingssystemet
Förebyggande åtgärd där tidiga insatser kan ge effektivisering. Detta ska ske i samverkan mellan skola och socialtjänst
Ansvarig för Processen:

Värdkommunens skolchef

 

Näringslivs-/Tillväxt-/Utvecklingschefernas uppdrag

Bakgrund till uppdraget:

Utifrån förutsättningarna i region 10 har näringslivscheferna identifierat följande områden som initialt viktiga att arbeta med;

Näringslivsprojektet
Lokal utvecklingsstrategi (LUS)
Uppdraget:

Näringslivscheferna ska senast 2015-11-15 redovisa arbetsläget vad avser punkt 1-2

Näringslivsprojekt, Möjligheternas Region, genomför enligt projektbeskrivningen.
LUS, färdigställ LUS och identifiera möjliga samarbetsområden inom Region 10
Mål/Nytta med uppdraget:

Enligt projektbeskrivningen
Identifiera möjliga samarbetsområden som kan öka attraktionskraften inom Region 10
Ansvarig för Processen:

Värdkommunens Näringslivschef/Tillväxtchef/Utvecklingschef

 

Uppdrag till ekonomicheferna

Bakgrund till uppdraget:

Utifrån förutsättningarna i Region 10 har ekonomicheferna identifierat följande områden som initialt viktiga att arbeta med:

Räkenskapssammandraget
Komponentavskrivningar
Uppdraget:

Ekonomicheferna ska senast 2015-11-15 redovisa arbetsläget vad avser punkt 1-2

Räkenskapssammandraget, gemensam utbildning så att vi alla rapporterar på samma sätt då får vi rätt siffror i KKIK och kan bättre jämföra oss.
Komponentavskrivningar, gemensam vägledning ta goda exempel av varandra.
Mål/Nytta med uppdraget:

Göra oss jämförbara och dra nytta av goda exempel och framgent nyttja KKIK som jämförelse
Öka kunskapsnivån för bättre och likformig avskrivning.
Ansvarig för Processen:
Värdkommunens ekonomichef


– Choose your language –

MOVE UP NORTH

Besök sidan moveupnorth