Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

Skrivelse till Näringsdepartementet

Beslut

Region 10 ställer sig bakom en uppvaktning av Näringsdepartementet för att säkerställa att bristen på laddinfrastruktur åtgärdas inom regionen. Detta kan ske genom omvänd auktion av utpekade vägsträckor, eller att staten erbjuder utökat och riktat investeringsstöd till utpekade geografiska områden.

I Trafikverkets uppdrag – Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar har en nationell kartläggning utförts av sk. Vita vägsträckor. Många av dessa finns i Region 10.

Bakgrund
De som bor och arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av landet. Det slog den parlamentariska landsbygdskommittén fast.

Elbilar är en av de framtida lösningarna i vår region. Det finns goda förutsättningar utifrån befintliga elnät samt fossilfri produktion av el både via den väl utbyggda vattenkraften och alltmer vindkraft. På sikt tror vi också att smarta elnät , och solel kommer att underlätta omställningen till eldrift.

Med en förbättrad laddinfrastruktur skapas förutsättningar för att resa med elbil inom kommunerna men även inom regionen. Ökad tillgänglighet och valfrihet för privatbilister och företagare att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska koldioxidutsläpp från transporter. De är dessutom tysta och emissionsfria. Driftkostnaderna förväntas också bli lägre än dagens fossilflotta. Om det inte installeras fler publika laddplatser finns en risk att turistströmmarna till de populära destinationerna i länet inte utvecklas i önskvärd takt. I mars 2019 översteg andelen nyregistrerade elbilar i Norge för första gången andelen fossila.
Bristen på laddstationer kommer också inverka negativt på viljan att köpa in elbilar hos både privatpersoner, offentlig sektor och det privata näringslivet i Region 10.

Trafikverket har i ett Regeringsuppdrag – Infrastruktur för snabbladdning längs större vägar, redovisat bristen på laddinfrastruktur i Sverige, så kallade ”vita fläckar”. Många av dessa vägar finns inom vårt område i region 10. I huvudanalysen redovisas vilka återstående vita vägsträckor som inte kommer att byggas ut med Klimatklivet. Återstående vägsträckor, beroende på styrt körande, är upp till 2000 km. För att dessa  130- 140 laddstationer, ska bli möjliga att bygga krävs andra stimulansmedel. Den totala investeringskostnaden bedöms till ca. 80 miljoner.

Trafikverket har föreslagit ;
att Staten riktar uppdrag till marknaden genom omvänd auktion av utpekade vägsträckor
alt. att Staten erbjuder utökat och riktat investeringsstöd till utpekade geografiska områden

Samlad bedömning
Trafikverkets uppdrag var dels
att göra en översyn av hur bristen på laddinfrastruktur längs större vägar kan avhjälpas
att bedöma hur behovet av laddinfrastruktur längs större vägar utvecklas
att analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad är förknippad med
att visa på möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad

Uppdraget redovisar en positiv Samhällsekonomisk kalkyl på minst 1,4.
Det kommer också att bli positiva effekter på klimat och luftkvalitén, framförallt i tätorterna samt är positivt för glesbygden och dess utveckling. Utbyggnad av de sk. Vita fläckarna förutsätter nya affärsmodeller t ex. omvänd upphandling.

Slutsats
Trafikverket har redovisat infrastrukturuppdraget till Näringsdepartementet i Juni 2018. I uppdraget föreslås ett antal åtgärder för att åtgärda de vita fläckarna, där inga laddstolpar kommer att byggas utan nya affärsmodeller. En stor del av detta område finns i Region 10. Region 10 efterlyser att en tidsatt strategi med åtgärder redovisas. 

Region 10.s styrelse genom ordförande Christer Rönnlund Kommunstyrelsens ordförande (M) Lycksele