SKOLCHEFERNAS UPPDRAG

Syfte, mål och prioriteringar 

Grundläggande mål 

Främja och stödja samarbete samt utveckling inom Region 10 i utbildningsfrågor. Säkerställa god omvärldsbevakning och påverkansmöjligheter i gemensamma frågor. 

 • Synliggöra R10 inom region och nationellt 
 • God representation i råd, utvecklingsarbeten, projekt mm. 
 • God förankring inom RUS och det omfattande arbetet med kompetensförsörjning i Norra Sverige. 

Verka stödjande och kvalitetssäkrande utifrån det statliga uppdraget. 

 • Bevaka och tydliggöra kommande förändringar. 
 • Omfatta högre utbildning och bildning i kommunerna. 

Identifierade utvecklingsområden

Identifierade områden kan i dialog förändras löpande. 

 • Lärarförsörjning samt andra flexibla former till exempel fortsättning AIL (Arbetsintegrerad lärarutbildning) 
 • Barn och ungas mående
  – Det kompensatoriska uppdraget, elever med ohälsa/diagnos (dels kartläggningsdel kring omfattning, diagnoser, utskrivning men även skolans anpassningar och särskilda stöd) 
 • Fjärr- och distansbaserat lärande
  – Fortsätta utvecklingsarbetet i R10 samt med koppling mot myndigheter och Umeå Universitet 
 • Kvalitetsarbete (stöd till kommuner, mallar, underlag, erfarenhetsutbyte)

– Systematiskt kvalitetsarbete, det statliga uppdraget. Mall, modeller osv. 

– Kvalitetsdialoger

– Gemensam analys, politik-skolenhet/rektor

 • Gymnasiesamarbete 
 • Fortbildning