PROJEKT INOM REGION 10

PÅGÅENDE PROJEKT

Move up North

Det är här vi väljer att bo och leva och det är hit människor vill flytta

Move Up North är ett treårigt projekt där satsningen på inflyttare ska sträcka sig mycket längre än så. Tio framåtsyftande inlandskommuner jobbar tillsammans för att öka kunskapen om regionen och att fler ska ta steget och välja någon av kommunerna som bostadsort. Det handlar om att jobba långsiktigt då vi inom projektet vet att det är ett stort beslut och lång process kring att flytta.

En charmoffensiv

Här finns en region som är på charmoffensiven. I projektet ska vi alla hjälpas åt med att se till att de som flyttar in får ett bra mottagande. Det finns möjlighet att hitta balansen mellan ditt arbete och det som gör livet värt att leva. I inlandet finns en vardag som slår det mesta både gällande äventyr och fritid. Dessutom är människorna som bor här välkomnande och, framför allt, hjälpsamma.

Ett växande näringsliv

I regionen har vi företag som växer och behöver kompetens. Det finns ett rikt näringsliv med möjlighet till en bra karriär och utveckling. Den som väljer att flytta hit har chans till omväxlande arbete, genuina kollegor och att hitta den där balansen i arbetslivet – det bästa av två världar. Move Up North ska samverka med andra projekt för att hjälpa arbetsgivare att hitta rätt kompetens – kanske är det du.

Det är vi som ska jobba i projektet

I Move Up North finns det tio inflyttarlotsar anställda, en i varje inlandskommun. Det är de personerna som kommer att vara i kontakt med potentiella inflyttare samt personer som redan vet att livet väntar på dem just här.

För att stötta inflyttarlotsarna i deras arbete finns också en projektledare, en projektadministratör och en projektkommunikatör anställd i Move Up North.

Korta fakta om Move Up North

Projektägare: Sorsele kommun

Deltagande kommuner: Arjeplogs kommun, Arvidsjaurs kommun, Dorotea kommun, Lycksele kommun, Malå kommun, Norsjö kommun, Sorsele kommun, Storumans kommun , Vilhelmina kommun och Åsele kommun

Längd på projektet: 3 år

Finansiärer: ESF, Region Västerbotten, Region Norrbotten samt deltagande kommuner.

Intresserad av att flytta till inlandet? Kontakta:

Kontaktuppgifter till inflyttarlotsen finns här intill.

Projektledning

Marica Lagerström

Samordnande projektledare / Prosjeäkttaåjvvie

Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie

Utvecklingsverksamheten, Projekt Move Up North

Telefon: 0952–142 29

E-post: marica.lagerstrom@sorsele.se

Elsa Öhrnell

Projektadministratör

Sorsele kommun / Suorsán Tjeälddie

Utvecklingsverksamheten, Projekt Move Up North

Telefon: 0952-140 39

E-post: elsa.ohrnell@sorsele.se

Sofie P From

Projektkommunikatör

Norsjö kommun

Utvecklingsenheten, Projekt Move Up North

Telefon: 0918-141 21

E-post: sofie.from@norsjo.se

SHiMR – Strategisk Samverkan för Hållbar Näringslivsutveckling i möjligheternas region

Projektet ska arbeta med att lösa problemen med regionala skillnader i stöd för näringslivet genom att utveckla nya modeller för samverkan mellan kommuner, företagsfrämjare och akademi för att på bästa sätt stödja företagen i regionen. Målet är att det finns en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10, samt att företagen som deltagit i projektets aktiviteter förstår hur man genom att arbeta mot målen i Agenda 2030 kan bli mer konkurrenskraftiga.

Projekttid: 1/1-23 – 31/12 -25.

Projektägare: Lycksele ERUF projekt med medfinansiering från Region Västerbotten och Region Norrbotten.

AVSLUTADE PROJEKT

FOSiR10 – Fördjupad Organisatorisk Samverkan i Region 10

Förstudien syftar till att hitta vägar till en organisatorisk struktur för samverkan som höjer kvalitén på service till medborgare och skapar attraktivare, socialt hållbara arbetsplatser för anställda.

Projekttid: 1/2 – 1/11 2023.

Projektägare: Lycksele. ESF projekt med medfinansiering från Region Västerbotten och Region Norrbotten.

Näringslivsutveckling i Möjligheternas region 2021

När effekterna av pandemin slog undan fötterna för många företag under 2020, ansökte samverkansprojektet ”Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region”, NiMR, om mer resurser. Projektet NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region, beviljades 10 miljoner extra stöd i omställningsarbetet under Corona pandemin.

Slutrapport

Näringslivsutveckling i Möjligheternas region 2018-2021

Näringslivsutveckling i Möjligheternas region, förkortas NiMR, är en fortsättning på projektet Möjligheternas region. Den här perioden medverkade också Norrbottenskommunerna Arvidsjaur och Arjeplog men i övrigt är finansiärerna och projektägaren desamma som föregående projektperiod.

Möjligheternas region 2015-2018

Möjligheternas region var ett samverkansprojekt mellan åtta kommuner i Västerbottens inland. Projektets målsättning var att skapa en attraktiv region för fler och växande företag. Projektets finansiärer var EU:s regionala utvecklingsfond, Region Västerbotten samt de åtta kommunerna Vilhelmina, Åsele, Dorotea, Storuman, Malå, Norsjö, Sorsele och Lycksele. Projektägare var Storumans kommunföretag AB.

Deltagande kommuner i Möjligheternas Region: Dorotea kommun, Lycksele kommun, Malå kommun, Norsjö kommun, Sorsele kommun, Storumans kommun, Vilhelmina kommun och Åsele kommun

Sikt 2.0

SIKT 2.0 är ett projekt som drivs i samverkan med Region Västerbotten, Region 10-kommunerna och Arbetsförmedlingen. Projektet har som mål att fler kvinnor och män i kategorin “utsatt ställning på arbetsmarknaden” ska nå egenförsörjning eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet verkar genom jobbspår och en bärande del av insatserna sker genom att flera mindre kommuner arbetar tillsammans för att nå resultat. Målgrupp är kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Projekttid: 2020-08-31-2023-02-28.

För mer information kontakta Region 10s lärcenter.

Inlandets teknikpark

Projektets övergripande mål
Övergripande mål är att fler av företagen i Västerbottens inland genom kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet blir en del av en större marknad i Sverige och utomlands, vilket ökar sysselsättning och tillväxt och bidrar till de nationella hållbarhets- och jämställdhetsmålen.

Syfte
Inlandets Teknikpark är ett tekniskt utvecklingsprojekt för Västerbottens inland och har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för perioden 2020-01-01 till 2023-02-28. Projektet finansieras gemensamt genom Eruf, Region Västerbotten samt Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner.

För mer information, se Teknikparkens hemsida

Digital transformation för god och nära vård i södra Lappland

Syftet med projektet är att bygga upp en struktur och ett system för att införa digitala verktyg inom Region Västerbotten och kommunerna i södra Lappland.

Det handlar också om att identifiera digitala verktyg och tjänster som bidrar till en sammanhållen vård- och omsorgsprocess. Utgångspunkten för arbetet är invånarnas och patienternas behov. I varje medverkande kommun kommer minst två digitala tjänster eller processer införas.

Bland annat ska ett hundratal patienter i södra Lappland utrustas med självmonitoreringsverktyg för att själva kunna dokumentera olika data och sedan på ett enkelt sätt rapportera in dessa till sin vårdgivare digitalt.

Lapland a culinary region

Det övergripande målet med projektet är att sätta främst landskapet Lappland med dess unika produkter på kartan vad gäller mat. Insatser för att främja mer lokalproducerat och en ökad förädling av lokala råvaror har prioriterats.

Ett annat delmål är att få fler ”spetsrestauranger” och restauranger i regionen att utvecklas vidare mot en plats i White Guide med fokus på lokala råvaror och produkter.

Under projektets gång har utbildningssatsningar gjorts mot olika målgrupper. Ett stort antal matevent i form av ”joint ventures” mellan matproducenter, restauranger och matställen har också anordnats runt om i regionen och resulterat i spännande och uppskattade matupplevelser. Projekttid 2018 – december 2021. Projektbudget 5,2 miljoner.

Projektägare – Vilhelmina kommun.

Finansiering genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lantbrukarnas Riksförbud och Hushållningssällskapet samt Region 10.

För mer information se laplandculinary.com