Projekt inom Region 10

Beviljade projekt 2023

FOSiR10 – Fördjupad Organisatorisk Samverkan i Region 10

Förstudien syftar till att hitta vägar till en organisatorisk struktur för samverkan som höjer
kvalitén på service till medborgare och skapar attraktivare, socialt hållbara arbetsplatser för anställda. Projekttid: 1/2 – 1/11 2023. Projektägare: Lycksele. ESF projekt med medfinansiering från Region Västerbotten och Region Norrbotten.

SHiMR – Strategisk Samverkan för Hållbar
Näringslivsutveckling i möjligheternas region 

Projektet ska arbeta med att lösa problemen med regionala skillnader i stöd för näringslivet genom att utveckla nya modeller
för samverkan mellan kommuner, företagsfrämjare och akademi för att på bästa sätt stödja företagen i regionen. Målet är att det finns en strategi och metod för en ökad strategisk samverkan, som utgår från företagens behov, när det gäller näringslivsfrågor i Region 10, samt att företagen som deltagit i projektets aktiviteter förstår hur man genom att arbeta mot målen i Agenda 2030 kan bli mer konkurrenskraftiga. Projekttid: 1/1-23 – 31/12 -25. Projektägare: Lycksele ERUF projekt med medfinansiering från Region Västerbotten och Region Norrbotten.

 

 

 

Möjligheternasregion

 


Sikt 2.0

SIKT 2.0 är ett projekt som drivs i samverkan med Region Västerbotten, Region 10-kommunerna och Arbetsförmedlingen. Projektet har som mål att fler kvinnor och män i kategorin ”utsatt ställning på arbetsmarknaden” ska nå egenförsörjning eller närma sig arbetsmarknaden. Projektet verkar genom jobbspår och en bärande del av insatserna sker genom att flera mindre kommuner arbetar tillsammans för att nå resultat. Målgrupp är kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarkanden. Projekttid 2020-08-31-2023-02-28. För mer infor kontakta Region 10s lärcenter.


Avslutade projekt

Inlandets teknikpark

Avslutade  projekt inom Region 10

Projektets övergripande mål
Övergripande mål är att fler av företagen i Västerbottens inland genom kompetensutveckling, hållbarhetsarbete och ökad jämställdhet blir en del av en större marknad i Sverige och utomlands, vilket ökar sysselsättning och tillväxt och bidrar till de nationella hållbarhets- och jämställdhetsmålen.


Syfte
Inlandets Teknikpark är ett tekniskt utvecklingsprojekt för Västerbottens inland och har beviljats stöd ur den Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för perioden 2020-01-01 till 2023-02-28.
Projektet finansieras gemensamt genom Eruf, Region Västerbotten samt Vilhelmina, Åsele och Dorotea kommuner.

För mer information, se Teknikparkens hemsida


Digital transformation för god och nära vård i södra Lappland

Syftet med projektet är att bygga upp en struktur och ett system för att införa digitala verktyg inom Region Västerbotten och kommunerna i södra Lappland.

Det handlar också om att identifiera digitala verktyg och tjänster som bidrar till en sammanhållen vård- och omsorgsprocess. Utgångspunkten för arbetet är invånarnas och patienternas behov. I varje medverkande kommun kommer minst två digitala tjänster eller processer införas.

Bland annat ska ett hundratal patienter i södra Lappland utrustas med självmonitoreringsverktyg för att själva kunna dokumentera olika data och sedan på ett enkelt sätt rapportera in dessa till sin vårdgivare digitalt.

Lapland a culinary region

Lapland a Culinary Region

Det övergripande målet med projektet är att sätta främst landskapet Lappland med dess unika produkter på kartan vad gäller mat. Insatser för att främja mer lokalproducerat och en ökad förädling av lokala råvaror har prioriterats.

Ett annat delmål är att få fler ”spetsrestauranger” och restauranger i regionen att utvecklas vidare mot en plats i White Guide med fokus på lokala råvaror och produkter.

Under projektets gång har utbildningssatsningar gjorts mot olika målgrupper. Ett stort antal matevent i form av ”joint ventures” mellan matproducenter, restauranger och matställen har också anordnats runt om i regionen och resulterat i spännande och uppskattade matupplevelser. Projekttid 2018 – december 2021. Projektbudget 5,2 miljoner.

Projektägare – Vilhelmina kommun.

Finansiering genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Lantbrukarnas Riksförbud och Hushållningssällskapet samt Region 10.

För mer information se laplandculinary.com


Avslutade projekt inom Region 10


AC Lyftet


Avslutade projekt inom Region 10

LAN_larandeattraktivanaringar