NÄRINGSLIVSCHEFERNAS UPPDRAG

Syfte, mål och prioriteringar

Syfte

 • Förstärka samverkan mellan kommunerna i arbetet med näringslivsutveckling och förbättrat företagsklimat.
 • Erfarenhetsutbyte och lärande mellan näringslivskontoren.
 • Omvärldsbevakning och gemensam planering av projekt, aktiviteter och insatser.

Övergripande mål

Bidra till att Region 10 är en attraktiv region med fler och växande företag

Delmål

 • Förbättrat företagsklimat i Region 10
 • Ökad lönsamhet och konkurrenskraft hos företagen
 • Förbättrad kompetensförsörjning till företagen
 • Fler företag når ut på en större marknad
 • Underlätta ägar- och generationsskiften
 • Stödja innovationer
 • Stärka kommunernas förmåga att stödja företagens utveckling

Prioriteringar

 • Identifiera strategiska samarbeten lokalt, regionalt och nationellt
 • Driva gemensamma utvecklingsprojekt (SHIMR och Framtid Region 10 – Näringsliv)
 • Lyfta fram Region 10-samarbetet i olika sammanhang, regionalt, nationellt och internationellt
 • Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser.
 • Jobba för ökat hållbarhetsfokus i näringslivsarbetet
 • Nyttja digitaliseringens möjligheter, t.ex. webbmöten, fortsatt samarbete kring CRM-systemet Superoffice och påverka andra aktörer att erbjuda digital närvaro på möten och konferenser
 • Samordna representation från Region 10 i regionala, nationella besluts forum/strategiska projekt och konferenser
 • Uppföljning av mål och prioriterade insatser årligen

Fokus för 2024

 •  Kompetensförsörjning/inflyttning/ Platsattraktion – Projektet Move up North)
 • Energi, Etableringar och investeringar
 • Kapitalförsörjning
 • Samverkan med Almi och andra företagsfrämjare
 • Lyfta goda exempel från alla kommuner
 • Infrastruktur