Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

Sverige behöver bli bättre på att ta tillvara potentialer i glest befolkade områden. Därför har tio
inlandskommuner i Norr- och Västerbotten ingått en sammanslutning – Region 10. Genom kommun och
länsöverskridande samverkan kan man bland annat stärka framtidstron i regionen, möta utmaningen
med befolkningsminskning och långa geografiska avstånd till högre studier.

Kommunerna har idag ett konkret samarbete på
flera områden och träffas regelbundet för att ta
fram handlingsstrategier för att bemöta gemensamma
utmaningar. Syftet är att stärka kommunernas
tillväxt och attraktionskraft nationellt och
internationellt för ett ökat välstånd och förbättrad
livsmiljö för de som bor, verkar och besöker kommunerna.
– Ska vi lyckas stärka näringsliv och samhälle
behöver vi samarbeta över kommun- och länsgränser.
Vi vill stärka självbilden och attraktionskraften
till området och med funktionell samverkan öka
kvalitén och kostnadseffektiviteten kring samverkansområdena,
berättar Tomas Mörtsell, kommunstyrelsens
ordförande i Storumans Kommun.

Utbildning skapar tillväxt och god folkhälsa
I Region 10 finns en utmaning i att få upp den eftergymnasiala
nivån. En viktig utmaning då man vet
att det hör ihop med både tillväxt och folkhälsa. En
lösning är distansstudier och där är tekniken avgörande,
likväl att universitetslärare är bekväma med
undervisning på distans.
– Ett gott exempel är LTU vars lärarutbildning
på distans har genererat ett ökat söktryck från hela
regionen, men även på lokal nivå. Utbildningsformen
passar människornas behov och det är så vi
behöver tänka för att hitta en lösning för högre studier
även i glesbygd. Vi måste hjälpas åt att skapa
förutsättningar som får hela landet att blomstra,
säger Britta Flinkfeldt, kommunstyrelsens ordförande
i Arjeplogs Kommun.

Rätt miljö för innovation och pilotprojekt
Modern teknik skapar fördelar för näringslivet
och Johan Duvdahl, Näringslivschef i Storumans
kommun, menar att det är smartare att utveckla
lösningar för morgondagens samhälle i glesbygd.
Bland annat har Storumans kommun och Glesbygdsmedicinskt
centrum med stöd från Region
Västerbotten och Vinnova satsat på testbäddar
inom distansöverbryggande teknik och fjärrstyrda
funktioner inom dels vård men även flyg.
– Det finns ett stort intresse för vårt arbete där
vi öppnar upp offentliga miljöer för att verifiera
och implementera morgondagens lösningar för
samhället. Dessutom är vår geografi utmärkt som testbädd för många av de utmaningar vi står inför.
Lösningarna kan sedan implementeras och genomföras
i hela samhället, fortsätter Johan Duvdahl.

Formar morgondagens samhälle
Testbädden för vård verifierar lösningar för omställningen
till god och nära vård som är statens
satsning för att förbättra och utveckla tillgängligheten
i primärvården. Ett exempel är samhällsrum
som möjliggör för patienter att möta vården i ett
virtuellt vårdrum utan att behöva besöka sin vårdcentral.
– Fram till nu har ett hinder varit att den teknik
som finns för att själv ta prov varit helt anpassad
efter vårdpersonalens kompetensnivå. Men där
jobbar vi mot industrin för en förändring, och jag är
övertygad om att företagen kommer att anpassa sig
efter de nya behov som vi lyfter fram, säger Peter
Berggren, områdeschef för närsjukvården.
Britta Flinkfeldt avslutar med att berätta att Region
10 fortsätter resan med att forma framtidens
hållbara samhälle och möta morgondagens behov.
Bland annat genom att utveckla och implementera
distansundervisning, AI, IoT, bil- och flygtester, teknikpark och vindkraft.