Författare: Fridha Eriksson Nyström

Dela

De som bor och arbetar i landsbygderna ska ha samma möjligheter till ett gott liv som medborgarna i resten av Sverige. Landsbygderna ska ha samma förutsättningar att utvecklas som andra delar av landet. Det slog den parlamentariska landsbygdskommittén fast. Under mandatperioden 2014-2018 lokaliserades hela eller delar av 20 myndigheter från Stockholm till andra delar av landet och den statliga servicen har ökat genom tio nya servicekontor i orter där staten tidigare dragit sig tillbaka.

Mer måste göras. Vi måste se till att det går att få personlig service och hjälp med vardagliga myndighetsärenden i hela vårt land.

Statliga jobb är en katalysator för tillväxt i regionerna. Statliga jobb kan ge ett tillskott till lokala arbetsmarknader i hela landet, inte minst genom att erbjuda intressanta karriärvägar. Det bidrar till regionens dynamik och attraktivitet.

Med den nya tekniken så kan många myndigheter placeras på de absolut flesta orter i Sverige utan att kvaliteten försämras. I många avseenden finns det fördelar med att lokalisera statliga myndighetskontor utanför storstadsområdena, bl.a. personalrörlighet, behållande av kompetens, kontakt med närsamhället och lägre lokalhyra.
Sverige är starkare när vi håller ihop och statlig service ska finnas nära landets alla medborgare. Det handlar om företags och enskilda medborgares behov av närhet till statlig service, oavsett var man bor. Det handlar också om att säkerställa en effektiv verksamhet som samtidigt bidrar till att det finns arbetstillfällen i statlig regi för tjänstemän och akademiker även utanför de större städerna. Genom att erbjuda service för fler myndigheter på ett och samma kontor och ha servicekontor på fler platser i landet säkras och förstärks den lokala statliga servicen. I grunden är det en fråga om legitimitet. Där staten är fysiskt närvarande ökar förtroendet hos allmänheten. Detta är ingen arbetsmarknadsåtgärd på några enskilda orter. Det handlar inte om att kompensera vissa regioner. Det handlar om att hålla ihop Sverige.

Det är av yttersta vikt att regeringen stärker den statliga närvaron och statlig service i hela landet. I det arbetet vill vi peka på de geografiska skillnader som finns i vårt land. Att strikt tillämpa den nuvarande indelningen i FA-regioner är olyckligt när resultatet blir att ett antal kommuner blir utan statlig närvaro. Utredningen säger bl.a.: Förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner kan, anser utredningen, stärkas genom en väl utvecklad lokal statlig närvaro och service.
Lokal närvaro sker INTE genom att servicen finns 100 km bort.
Kravet är självklart: Statliga servicekontor i alla kommuner!

I sammanfattningen av betänkandet Statliga servicekontor – mer service på fler platser (SOU 2018:43) kan man bl.a. hitta följande skrivningar:
Utredningen konstaterade i delbetänkandet att i synnerhet medborgare, men även företagare, har behov av att personligen kunna möta myndigheter och få personlig service. Statliga myndigheter ska finnas tillgängliga för alla. Lokal statlig service är särskilt viktigt för dem som har svårigheter med det svenska språket, de med vissa typer av funktionsnedsättningar och de som är ekonomiskt utsatta. Utredningens bedömning är att servicekontoren i dag tillhandahåller sådan hjälp att den enskilde kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ges i den utsträckning som är lämpligt med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndigheternas verksamhet.
Dagens modell, där servicehandläggarna ger service av både allmän och fördjupad karaktär, är smidig, enkel och väl fungerande. Utredningens bestämda uppfattning är att servicekontorens tillgång till verksamhetssystem är en förutsättning för att kunna tillhandahålla service utifrån de enskilda besökarnas behov. Utan tillgång till dessa system skulle endast allmän service kunna ges och besökarna skulle i många fall behöva hänvisas till andra servicekanaler. Förtroendet för de statliga myndigheterna och samhällets institutioner kan, anser utredningen, stärkas genom en väl utvecklad lokal statlig närvaro och service.